Contact Us

Address: 부산광역시 부산진구 부전로 29 KT&G 부산진지사 5층

               (5F. KT&G Busanjin Office bldg. 29, Bujeon-ro, Busanjin-gu, Busan, Korea)

Tel: +82. 51. 714. 1297

Fax: +82. 51. 980. 0318

​고문변호사: 김경호 (법무법인 오윤)

고문노무사: 김기훈 (노무법인 나이스) ​​​

​사업자명: 그린에버메디신

​사업자번호: 307-12-91443

+82. 51. 980. 0318

부산시 부산진구 부전로 29 KT&G 부산진지사 5층

Since 2014 Greenevermedicine

고문변호사: 김경호 (법무법인 오륜)    고문노무사: 김기훈 (노무법인 나이스)